Контрол на физичните фактори на средата

Микроклимат – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха.

 • Изкуствено осветление - осветеност.
 • Шум
  • Дневно ниво на експозиция на шум;
  • Средноседмично ниво на експозиция на шум;
  • Еквивалентно ниво на шума;
  • Ниво на шума;
  • Върхово ниво на звуково налягане.

Органът за контрол към фирма КОПИЛИНК ЕООД има сключен договор за застраховка “Гражданска отговорност” за своята дейност . Застрахователната полица е на името КОПИЛИНК ЕООД, покриваща гражданската отговорност на застрахования, в качеството му на орган за контрол, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 за вреди които е причинил на трети лица по повод осъществяване на дейността си, и урежда правата и задълженията на страните според Общите условия на застраховка “Гражданска отговорност на предприятия, извършващи стопанска дейност”.