Контрол на физичните фактори на средата

Микроклимат – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха.

 • Изкуствено осветление - осветеност.
 • Шум
  • Дневно ниво на експозиция на шум;
  • Средноседмично ниво на експозиция на шум;
  • Еквивалентно ниво на шума;
  • Ниво на шума;
  • Върхово ниво на звуково налягане.

Органът за контрол към фирма КОПИЛИНК ЕООД има сключен договор за застраховка “Гражданска отговорност” за своята дейност . Застрахователната полица е на името КОПИЛИНК ЕООД, покриваща гражданската отговорност на застрахования, в качеството му на орган за контрол, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 за вреди които е причинил на трети лица по повод осъществяване на дейността си, и урежда правата и задълженията на страните според Общите условия на застраховка “Гражданска отговорност на предприятия, извършващи стопанска дейност”.

Контрол на химичните фактори на средата

Измерване и контрол на химични агенти във въздуха на работната среда.

Органът за контрол към фирма КОПИЛИНК ЕООД има сключен договор за застраховка “Гражданска отговорност” за своята дейност . Застрахователната полица е на името КОПИЛИНК ЕООД, покриваща гражданската отговорност на застрахования, в качеството му на орган за контрол, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 за вреди които е причинил на трети лица по повод осъществяване на дейността си, и урежда правата и задълженията на страните според Общите условия на застраховка “Гражданска отговорност на предприятия, извършващи стопанска дейност”.

Контрол на ел. уредби и съоръжения до 1000 V

Измерване на:

 • Съпротивление на изолация;
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
 • Импеданс на контура Zs “фаза – защитен проводник”;
 • Прекъсвачи за защитно изключване - допирно напрежение, ток на изключване на защитата и задействане чрез бутона за проверка.

Органът за контрол към фирма КОПИЛИНК ЕООД има сключен договор за застраховка “Гражданска отговорност” за своята дейност . Застрахователната полица е на името КОПИЛИНК ЕООД, покриваща гражданската отговорност на застрахования, в качеството му на орган за контрол, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 за вреди които е причинил на трети лица по повод осъществяване на дейността си, и урежда правата и задълженията на страните според Общите условия на застраховка “Гражданска отговорност на предприятия, извършващи стопанска дейност”.

Вентилационни инсталации

Измерване на:

 • скорост на движение на въздушния поток;
 • дебит на въздушния поток.

Органът за контрол към фирма КОПИЛИНК ЕООД има сключен договор за застраховка “Гражданска отговорност” за своята дейност . Застрахователната полица е на името КОПИЛИНК ЕООД, покриваща гражданската отговорност на застрахования, в качеството му на орган за контрол, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 за вреди които е причинил на трети лица по повод осъществяване на дейността си, и урежда правата и задълженията на страните според Общите условия на застраховка “Гражданска отговорност на предприятия, извършващи стопанска дейност”.

Контакти

тел.: +359 2 9625939
тел.: +359 2 9625228
факс: +359 2 9621428

Адрес: бул. "Черни връх" №71а, ет. 2, София 1407, България

Ел. поща: info@copylink.bg